Startsidan
Stadgar

§ 1 Namn Haparanda Montessoriförening är en ideell föräldra- och intresseförening för Montessori.

§ 2 Ändamål Föreningens uppgift är: -att driva Montessori Droppen, som består av förskola, skola och fritidshem -att verka för Montessoripedagogiken utbredning i Sverige, bland annat genom att informera om Montessoripedagogiken.

§ 3 Säte Föreningens säte är i Haparanda kommun.

§ 4 Svenska Montessoriförbundet Föreningen skall vara medlem i Svenska Montessoriförbundet.

§ 5 Medlemskap Styrelsen godkänner ansökan om medlemskap i föreningen.

§ 6 Medlemsavgift Ordinarie årsmöte fastställer den årliga medlemsavgiften, som avser det räkenskapsår under vilket den fastställes, och skall erläggas senast den dag styrelsen föreskriver.

§ 7 Medlems åligganden i övrigt Medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsavgift samt även i övrigt följa förenings stadgar och beslut.

§ 8 Uppsägning av medlemskapetÖnskas utträde ur föreningen ska det göras skriftligen till styrelsen.

§ 9 Uteslutning Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen.

§ 10 Styrelse Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av ordförande, kassör och fem ledamöter med minst 2 suppleanter. Det bör eftersträvas att det bland styrelsens ledamöter finns såväl personal som föräldrar representerade. Ordförande väljs för ett år. Mandatperioden för den övriga styrelsen bestämmes så att årligen endast halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter avgår. Ordinarie årsmöte utser ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare, liksom andra funktionärer. Valberedningen består av 3 personer, vilka utses av årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

§ 11 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av hela styrelsen gemensamt, av den eller de styrelsen därtill utser, gemensam och var för sig.

§ 12 RäkenskapsårFöreningens räkenskapsår är 1/1-31/12

§ 13 Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av 2 justerare tillika rösträknare

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om fastställande av reslutat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av propositioner

11. Behandling av motioner

12. Fastställande av den årliga medlemsavgiften

13. Val av styrelsens ordförande

14. Val av kassör

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisor och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Övriga ärenden

§ 14 Motioner Medlem som önskar få ärende (motion) behandlad vid årsmöte skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före utgången av februari månad.

§ 15 Kallelse till årsmöte Kallelse till ordinarie årsmöte sker skriftligen samt genom anslag på Montessori Droppens anslagstavlor. Kallelse ska vara utsänd och anslagen senast 2 veckor före mötet.

§ 16 Rösträtt Vid ordinarie årsmöte samt extra föreningsmöte har varje medlem/medlemsfamilj som i tid erlagt medlemsavgiften en röst. Rösträtten får icke utövas genom ombud.

§ 17 Extra föreningsmöte Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det nödvändig eller när så begärs av minst 10 procent av föreningens medlemmar. Beslut om extra föreningsmöte skall utfärdas inom fjorton dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket. Kallelse sker skriftligen samt genom anslag på Montessori Droppens anslagstavlor. Kallelse skall vara utsänd och anslagen senast en vecka före mötet.

§ 18 Ändring av stadgarna För ändring av föreningens stadgar erfordras beslut av ordinarie årsmöte, och för antagande av sådan ändring erfordras att förslaget biträdes av minst ¾ av närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 19 Föreningens upplösning För upplösning av föreningen erfordras att beslut härom fattas vid två möte, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst 2 månader skall förflyta mellan mötena, och förslaget om upplösning skall vid båda mötena biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade medlemmarna. Mötet bestämmer också hur man skall förfara med föreningens tillgångar vid upplösning.

§ 20 Ansökan om plats Ansökan om plats i verksamheten görs till rektor. Vid erhållen plats i verksamheten och påbörjad inskolning betalar man in medlemsavgift, vars belopp bestämd vid ordinarie årsmöte.

§ 21 Intagning till skolan Skolan är öppen för alla. Vid fler sökande än platser kommer ansökningsdatum att vara avgörande. En kölista skall finnas upprättad.

§ 22 Intagning till förskolan För att erhålla en plats i förskolan gäller att barnet fyllt 1 år. Styrelsen fattar beslut om intagning och tar då hänsyn till behovet att åstadkomma lämplig köns- och åldersfördelning samt till syskonförtur. Tackar man nej till anvisad plats kan plats erbjudas vid nästa lämpliga tillfälle.

§ 23 Intagning till fritidshemmet. Intagning till fritidshemmet gör efter upprättad kölista. Vid fler sökande än platser kommer styrelsen att besluta om intagning.

§ 24 Platsavgift Haparanda Montessoriförening följer Haparanda stads taxa för barn- och skolomsorg.

§ 25 Uppsägning av plats Uppsägning av plats skall göras skriftligen 2 månader innan barnet slutar förskolan/fritidshemmet.

§ 26 Arbetsinsats I och med att ett barn antages till förskolan respektive fritidshemmet förbinder sig vårdnadshavare att utföra en arbetsinsats i genomsnitt 2 timmar/månad i form av punktinsatser under verksamhetsåret, styrelsearbete räknas som en del av arbetsinsatsen.

Senast uppdaterad: 2013-10-22
Publicerad av: System
© Copyright Montessori Droppen Haparanda