Startsidan
Information om förskoleklass,år 1

Viktig information för Dig som har barn som skall börja i förskoleklass eller i grundskolans år 1

Ny skollag och läroplan gäller från 2011-07-01

 

Skollagen 9 kap.  Förskoleklassen
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Den ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Utbildningen i förskoleklassen ska bedrivas under ett läsår, som består av en hösttermin och en vårtermin. Förskoleklassen är avsedd för barn som ännu inte har börjat någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barn får tas emot tidigare.
Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 
Skollagen 14 kap. Fritidshem
Fritidshem är en verksamhet där barnen kan delta före och efter skoldagen samt under skolloven. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
 
Skollagen 10 kap. Grundskolan
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
 
Skolans styrdokument
Skolans uppgifter och de värden som skall ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanen. Regeringen fastställer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Tillsammans med skollagen styr läroplanen verksamheten i skolan.
Läroplanen som gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är uppdelad i följande huvudområden

normer och värden,                           
kunskaper
elevernas ansvar och inflytande,
skola och hem,
övergång och samverkan,
skolan och omvärlden,
bedömning och betyg
rektors ansvar.               

Hela läroplanen kan du hitta på Skolverkets hemsida

Om rätten att välja skola
Det finns alltid plats reserverad för Ditt barn vid den skola som ligger närmast din bostad. Du har dock stor frihet att välja någon annan skola kanske vår friskola Montessori Droppen. Det är emellertid inte säkert att ditt barn får plats i den skola du önskat. Därför är det viktigt att ansöka om plats i så god tid som möjligt.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal som skall hållas minst en gång per termin. Vid samtalen ska lärare/förskollärare, elev och förälder samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en värdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och det ska vara framåtsyftande.
 
Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

 
Betyg
Betygssystemet i vårt land är mål- och kunskapsrelaterat. Det innebär att eleven får betyg efter vilka kunskaper han/hon uppnått.
Betyg ges i slutet av varje termin fr. o m höstterminen i år 8 (from 2012) i år 6. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.

Hur gör man om man är intresserad av plats till förskoleklass eller år 1?
Ni kan kontakta oss på Montessoriskolan Droppen för mer information och Ansökan om plats. Inom kort kommer det ett utskick till alla vårdnadshavare som har barn som ska börja i förskoleklass eller år 1 till hösten, där följer det med en blankett där man ska anmäla val av skola, ni fyller i  den blanketten med valet Montessoriskolan Droppen. Vi får därmed besked från kommunen om vilka som önskar plats. Men bästa alternativet är att ansöka om plats direkt till oss.

Senast uppdaterad: 2017-06-07
Publicerad av: System
© Copyright Montessori Droppen Haparanda